Rozwijamy się, gdyż cenimy jakość

KONTAKT

Pezal Product Line Sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 52
80-717 Gdańsk Poland
tel. +48 58 300 03 67
fax +48 58 305 87 02
PN - PT  8:00 - 16:30

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gdańsk, 03.07.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/PEZAL/2020

 

dla projektu pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Przejazdowie”

Projekt realizowany w ramach „Invest in Pomerania 2020”  działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami).

Tytuł zamówienia: Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Przejazdowie

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac obejmujących swoim zakresem: roboty ziemne, wykonanie stanu surowego, zapewnienie przyłącza wodnego i sanitarnego, przyłącza gazowego wraz z kotłownią, zbiornika ppoż. oraz pompy hydrantowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie ogrodzenia i wewnętrznej infrastruktury.

KOD CPV przedmiotu zamówienia (zgodny ze wspólną europejską klasyfikacją kodów):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 Roboty budowlane

 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Pezal Sp. z o.o.

 1. Litewska 8, 80-719 Gdańsk

(nazwa i adres zamawiającego)

583-10-22-076

(NIP)

190901603

(REGON)

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby działalności produkcyjnej i magazynowej Firmy PEZAL, będącej średnim przedsiębiorcą. W ramach przystosowania terenu do działalności należy w pierwszej kolejności przeprowadzić prace przygotowawcze, następnie prace związane z niwelacją i uzbrojeniem terenu inwestycyjnego. Dzięki temu możliwa będzie budowa hali produkcyjno-magazynowej. Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem prace związane z robotami ziemnymi, wykonaniem stanu surowego, zapewnieniem przyłącza wodnego i sanitarnego, przyłącza gazowego wraz z kotłownią, zbiornika ppoż. oraz pompy hydrantowej, wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonaniem ogrodzenia i wewnętrznej infrastruktury.

.Działki o nr 14/29 oraz 14/28, na których planowane jest niniejsze przedsięwzięcie obejmują łączną powierzchnię 1,2521 ha w obrębie 009 w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański.

Powierzchnia poddawana pracom budowlanym: 1,2521 ha

Docelowe przeznaczenie budynku: działalność produkcyjno-magazynowa związana z realizacją projektu.

 

Etapy planowanych prac związanych z uzbrojeniem terenu oraz budowlanych:

 1. Roboty ziemne etap II, w tym nasypanie nowej ziemi pod place,
 2. Wykonanie stanu surowego etap II,
 3. Zakup i montaż zbiornika ppoż.,
 4. Wykonanie ogrodzenia z bramą,
 5. Wykonanie wewnętrznej infrastruktury (drogi i chodniki),
 6. Wykonanie kanalizacji deszczowej,
 7. Wykonanie przyłączy: wodnego i sanitarnego (prace zewnętrzne),
 8. Wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni gazowej,
 9. Zakup i montaż pompy hydrantowej.

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 - Roboty ziemne etap II, w tym wykopanie gleby nośnej i nasypanie nowej:

 

 

 1. NASYPY – nasypy z piasku/pospółki zagęszczonej mechanicznie tylko pod place (przyjęto ilość: 2500m3).

 

 

CZĘŚĆ 2 – Stan surowy etap II:

 

 1. PRACE ŻELBETOWE Z IZOLACJAMI:
  1. Płyty fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro
  2. Doki i rampy żelbetowe (bez elementów mechanicznych, poręczy ochronnych)
  3. Izolacja fundamentów:
   1. Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni poziomych z masy asfaltowej na zimno;
   2. Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni pionowych z masy asfaltowej na zimno;
 • Izolacja cieplna pionowa płytami polistyrenowymi na masie uszczelniającej o grubości 12cm bez wykonania kleju na siatce / wyprawy.

 

 1. HALA PRODUKCYJNA (oś 11h-19h/ah-kh):
  1. Roboty budowlane:
   1. Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym (warstwa podposadzkowa na gruncie)
   2. Ściany murowane wielokondygnacyjne z bloczków gazobetonowych o grubości 24cm
  2. Instalacje wodno-kanalizacyjne – kanalizacja sanitarna (podpodłogowa):
   1. Rurociągi z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych w wykopach o średnicy 110mm;
   2. Rurociągi z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych w wykopach o średnicy 160mm;
 • Wpusty polietylenowe podłogowe;
 1. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1,0m i głębokości do 1,5m;
 2. Podejścia odpływowe z rur PCV kielichowych o średnicy 110mm.

 

 1. HALA SERWISOWA (oś 11h-19h/ah-kh):

 

 1. Roboty budowlane – posadzka na gruncie:
  1. Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym (warstwa podposadzkowa na gruncie).
 2. Roboty budowlane – ściany murowane:
  1. Ściany murowane wielokondygnacyjne z bloczków gazobetonowych o grubości 24cm;
  2. Ściany murowane z bloczków gazobetonowych o grubości 17,5cm;
 • Ściany murowane z bloczków gazobetonowych o grubości 30cm;
 1. Otwory na drzwi w ścianach murowanych z cegieł, bloczków i pustaków o grubości 2 cegieł;
 2. Nadproża żelbetowe prefabrykowane.
 1. Instalacje wodno-kanalizacyjne – kanalizacja sanitarna (podpodłogowa):
  1. Rurociągi z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych w wykopach o średnicy 110mm;
  2. Rurociągi z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych w wykopach o średnicy 160mm;
 • Podejścia odpływowe z rur PCV kielichowych o średnicy 110mm.

 

CZĘŚĆ 3 – Zbiornik przeciwpożarowy:

 

 1. FUNDAMENTY:
  1. wykopy jamiste na odkład koparkami o pojemności 0,25m3 w gruncie kategorii III;
  2. wykopy jamiste na odkład o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III;
  3. podłoża betonowe fundamentów blokowych o grubości 10cm;
  4. izolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej;
  5. fundamenty blokowe żelbetowe pod zbiornik;
  6. zbrojenie ze stali żebrowanej fundamentów blokowych;
  7. izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni poziomych z masy asfaltowej na zimno;
  8. każda następna warstwa izolacji bitumicznej poziomej;
  9. izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni pionowych z masy asfaltowej na zimno;
  10. każda następna warstwa izolacji bitumicznej pionowej;
  11. zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem ziemi i zagęszczeniem w gruncie kategorii I-III;
  12. roboty ziemne w gruncie zmagazynowanej w hałdach koparkami o pojemności 0,4m3 i spycharkami 55kW z transportem urobku samochodami do 5t na odległość do 1km;
  13. dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu samochodami do 5t (Krotność= 18);
  14. utylizacja gleby i ziemi.

 

 1. ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY

 

 1. PRZYŁĄCZA:
  1. rurociągi z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych o średnicy 65mm
  2. rurociągi z rur stalowych ocynkowanych kołnierzowych o średnicy 80mm
  3. rurociągi z rur stalowych ocynkowanych kołnierzowych o średnicy 100 mm
  4. rurociągi z rur stalowych ocynkowanych kołnierzowych o średnicy 150 mm
  5. rurociągi z rur stalowych ocynkowanych kołnierzowych o średnicy 200mm
  6. zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 65 mm
  7. zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 100 mm
  8. elektroniczne sygnalizatory poziomu wody
  9. urządzenia pływakowe do zbiorników p.poż.
  10. nasady pożarowe o średnicy 75 mm
  11. nasady pożarowe o średnicy 110 mm

 

CZĘŚĆ 4 – Ogrodzenie z bramą:

 

 1. WYKONANIE OGRODZENIA 3D – 473 mb

 

 1. WYKONANIE BRAMY WJAZDOWEJ – 21,5 mb

 

CZĘŚĆ 5 – Wewnętrzna infrastruktura:

 

 1. NAWIERZCHNIE:
  1. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazd);
  2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej;
  3. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej;
  4. Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wysokości 10cm;
  5. Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3m2;
  6. Nawierzchnia z płyt geokratowych o wysokości 10cm;
  7. Podbudowa z kruszonego betonu gr 15 cm;
  8. Podsypka cemenowo-piaskowa gr. ok 3 cm;
  9. Żwirowanie nawierzchni.

 

 1. ELEMENTY DROGOWE:
  1. Rowki pod krawężniki i ławy o wymiarach 30x30cm w gruncie kategorii III-IV;
  2. Rowki pod krawężniki i ławy o wymiarach 40x30cm w gruncie kategorii III-IV;
  3. Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20cm w gruncie kategorii III-IV;
  4. Ława krawężnikowa betonowa zwykła;
  5. Ława krawężnikowa betonowa z oporem;
  6. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej;
  7. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej.

 

 

CZĘŚĆ 6 – Kanalizacja deszczowa:

 

 1. KANALIZACJA DESZCZOWA:
  1. Przykanaliki z rur PCV kielichowych o średnicy 160mm;
  2. Przykanaliki z rur PCV kielichowych o średnicy 200mm;
  3. Kanały z rur PVC kielichowych o średnicy 160mm;
  4. Kanały z rur PVC kielichowych o średnicy 200mm;
  5. Kanały z rur PVC kielichowych o średnicy 250mm;
  6. Kanały z rur PVC kielichowych o średnicy 315mm;
  7. Kanały z rur PVC kielichowych o średnicy 400mm;
  8. Kanały z rur PVC kielichowych o średnicy 500mm;
  9. Trójniki PVC kielichowe o średnicy 160mm;
  10. Trójniki PVC kielichowe o średnicy 200mm;
  11. Trójniki PVC kielichowe o średnicy 250mm;
  12. Trójniki PVC kielichowe o średnicy 500mm;
  13. Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych;
  14. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m;
  15. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m;
  16. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m;
  17. Dodatek lub potrącenie za każde 0,5m różnicy głębokości studni o średnicy 1000mm;
  18. Dodatek lub potrącenie za każde 0,5m różnicy głębokości studni o średnicy 1200mm;
  19. Dodatek lub potrącenie za każde 0,5m różnicy głębokości studni o średnicy 1500mm;
  20. Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm i głębokości 1,5m;
  21. Studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem bez syfonu o średnicy 500mm;
  22. Odwodnienia liniowe korytkowe z rusztem żeliwnym o szerokości 200mm;
  23. Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o średnicy 1200mm;
  24. Osadnik żelbetowy o średnicy 1200mm;
  25. Przejście przez ściany o grubości do 20cm tulejami PCV o średnicy 160mm;
  26. Przejście przez ściany o grubości do 20cm tulejami PCV o średnicy 200mm;
  27. Przejście przez ściany o grubości do 20cm tulejami PCV o średnicy 250mm;
  28. Przejście przez ściany o grubości do 20cm tulejami PCV o średnicy 315mm;
  29. Przejście przez ściany o grubości do 20cm tulejami PCV o średnicy 400mm;
  30. Przejście przez ściany o grubości do 20cm tulejami PCV o średnicy 500mm;
  31. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm;
  32. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm;
  33. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 250mm;
  34. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300mm;
  35. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400mm;
  36. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 500mm.

 

 

CZĘŚĆ 7 – Przyłącze wodne i sanitarne:

 

 1. PRACE SANITARNE:
  1. Usługa bezwykopowego ułożenia kanału z rur;
  2. Rura modułowa PP normalna Ø315mm x 17,9mm;
  3. Rura PVC-U lite fi 200×5,9.

 

 1. PRACE WODNE:
  1. Usługa bezwykopowego ułożenia kanału z rur PE200;
  2. Rura PE HD 100 Ø200x18,2;
  3. Studnie pomiarowe;
  4. Wcinka dokumentacja odbiory.

 

CZĘŚĆ 8 – Przyłącze i kotłownia gazowa:

 

 1. KOTŁOWNIA GAZOWA:
  1. Kotłownia gazowa (R, M, S);;
  2. Oprzewodowanie elementów peryferyjnych
  3. Rurociągi z izolacją i akcesoriami.

 

 

CZĘŚĆ 9 – Pompa hydrantowa:

 

 1. ZESTAW POMPOWNI HYDROFOROWEJ O WYDAJNOŚCI 10dm3/s (36m3/h) W STUDNI 2,5m

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt prac geodezyjnych, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz zapewnienia kierownika budowy.

Dokumentacja budowlana oraz pozwolenie na budowę zostaną udostępnione potencjalnemu oferentowi po przedstawieniu przez niego Oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania). Oświadczenie o zachowaniu poufności może zostać złożone Zamawiającemu:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Zamawiającego lub
 • w formie elektronicznej potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 • w formie skanu podpisanego dokumentu przesłanego na adres info@pezal.com

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w dokumentacji projektowej wymagania techniczno-funkcjonalne (dotyczy urządzeń/materiałów oznaczonych konkretną marką/nazwą producenta) stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne.

Miejsce realizacji projektu:

Pezal Sp. z o.o.

Działki o nr 14/29 oraz 14/28 Przejazdowo

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Do 30 listopada 2020 r. Wskazana data oznacza maksymalny termin na podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji.
 2. Planowany termin zawarcia umowy - do 31.07.2020 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. Od wykonawcy oczekuje się spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu.
  • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  • Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie otwarto wobec wykonawcy likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
  • Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
  • Wykonawca będący osobą fizyczną nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  • Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  • Sąd nie orzekł wobec wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  • Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na przygotowaniu terenu i budowie hali o dowolnym przeznaczeniu (produkcyjna, magazynowa, produkcyjno-magazynowa itp.) o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 500,00 m2 w technologii: konstrukcja stalowa plus izolowana tkanina, a dostawy te zostały wykonane należycie.
 3. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się w oparciu o dokumenty załączone do oferty. Oferta wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

 

 1. WARUNKI WYKLUCZENIA

 

 1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo.
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
  wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.

Brak informacji w danym kryterium punktowym oznaczać będzie przyznanie 0 punktów w tymże kryterium w procesie oceny/wyboru.

 

Lp.

Kryterium oceny oferty

Punktacja
i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1

Cena łączna oferty netto (PLN)

Punktacja:
od 0 do 60 pkt.

/

Waga:

60%

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty.

Liczba punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 60.

K cena = (C min / C bof) x 60
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium: 60.

2

Okres gwarancji

Punktacja:
od 0 do 15 pkt.

/

Waga:

15%

Oferent podający najdłuższy okres gwarancji uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku długości oferowanego okresu gwarancji z badanej oferty do okresu gwarancji z oferty o największej długości gwarancji.

Liczba punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 15.

K okres gwarancji = (DOG bof / DOG max) x 15

DOG max - długość okresu gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji,

DOG bof - długość okresu gwarancji badanej oferty

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium: 15.

Minimalny wymagany okres gwarancji to rok. Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.

 

W przypadku podania przez oferenta okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, do obliczania liczby punktów wzięty zostanie pod uwagę okres pięcioletni. Oznacza to, że za np. sześcio- lub siedmioletni okres gwarancji zostanie przyznanych 15 punktów.

 

3

Termin realizacji

Punktacja:
od 0 do 25 pkt.

/

Waga:

25%

Oferent podający najkrótszy czas (wyrażony w dniach) realizacji od podpisania umowy uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku długości oferowanego czasu realizacji z badanej oferty do czasu realizacji z oferty o najwcześniejszym terminie wykonania.

Liczba punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 25.

D.T.W. = (DTW bof / DTW max) x 25

DTW min - długość czasu realizacji w ofercie z najwcześniejszym terminem wykonania,

DTW bof - długość czasu realizacji badanej oferty

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium: 25.

Maksymalny wymagany termin został określony pkt. IV. powyżej. Planowany termin zawarcia umowy - do 31 lipca 2020 r.

Oferty z dłuższym czasem realizacji zostaną odrzucone.

 

 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów
 2. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferty należy składać na załączonym formularzu wraz z załącznikami do dnia 20.07.2020 r. do godziny 10:00 wyłącznie w jeden z poniższych sposobów:
  • pocztową przesyłką rejestrowaną albo kurierem na adres, w którym znajduje się siedziba zamawiającego PEZAL Sp. z o.o., ul. Litewska 8, 80-719 Gdańsk;
  • osobiście w siedzibie zamawiającego pod adresem: PEZAL Sp. z o.o., ul. Litewska 8, 80-719 Gdańsk, od poniedziałku do piątku (godziny otwarcia od 9:00 do 15:00);
  • pocztą elektroniczną - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: info@pezal.com
 2. Oferta musi zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 4. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym.
 5. Do oferty należy załączyć:
  • sporządzone według wzoru załączonego do formularza oferty oświadczenie, iż pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nie zachodzą uniemożliwiające udzielenie zamówienia powiązania opisane w punkcie VI powyżej;
  • sporządzone według wzoru załączonego do formularza oferty oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  • sporządzony według wzoru załączonego do niniejszego zapytania wykaz wykonanych usług przez wykonawcę;
  • kopię aktualnego (nie starszego, niż 3 miesiące liczone od daty złożenia oferty) dokumentu rejestrowego (chyba, że jest on w ogólnodostępnych rejestrach), potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy, a jeśli upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy.
 6. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
 7. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. W przypadku otrzymania od tego samego oferenta więcej niż jednej oferty weryfikacji podlegać będzie oferta otrzymana jako ostatnia.
 8. Jeśli zamawiający stwierdzi, iż załączone do oferty dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, może wezwać wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w formie i terminie przez siebie wskazanym. Wykonawca, który mimo wezwania do uzupełnienia nie załączy wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.
 9. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
 10. Pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących w Biurze u Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 oraz poprzez skrzynkę mailową info@pezal.com

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany ofertą minimum przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE LUB WARIANTOWE
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
 4. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY:
 5. Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonawcę nałożone zostaną poniższe obowiązki:
  • obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia;
  • obowiązek stosowania dokumentacji wskazanej przez zamawiającego;
  • obowiązek przyjęcia ewentualnych zmian szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją Projektu.
 6. Umowa z wykonawcą będzie przewidywała kary umowne:
  • W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości całości umowy za każdy dzień zwłoki. lecz nie więcej niż 20% łącznie.
 7. Zamawiający przewiduje płatności zaliczkowe. Płatności będą uzależnione od rzeczywistych postępów, potwierdzanych protokołami odbioru częściowego, w pracach objętych umową.
 8. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
  1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
  2. uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
  3. okoliczności siły wyższej,
  4. zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
  5. otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany,
  6. ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą,
  7. wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.
 9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania.
 10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 11. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury/faktury proforma/rachunku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu, na rzecz którego świadczone będą usługi;
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków ze wszystkimi wykonawcami w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.
 3. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:
  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  • cena najkorzystniejszej oferty lub cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zgodnie z budżetem Projektu może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą, wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
 5. Zamawiający zawiera umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który kolejną najwyższą liczbę punktów i jego oferta nie podlegała odrzuceniu.
 6. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 

XIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania, a zamawiający udzieli ich bez zbędnej zwłoki.
 2. Zamawiający dopuszcza następujące formy zapytań i udzielania wyjaśnień:
  • pisemna,
  • telefoniczna,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Wyjaśnień i dodatkowych informacji udziela Pan Michał Konkolewski od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00. Kontakt poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: info@pezal.com lub pod nr telefonu: +48 733 488 288.
 4. Wszelkie wyjaśnienia udzielane przez zamawiającego będą publikowane w ten sam sposób, w jaki zostało opublikowane niniejsze zapytanie.

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI


Załącznik nr 1 zawierający formularz oferty, oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych:
Załącznik nr 1 - Word .DOC

Załącznik nr 1 - .PDF
Załącznik nr 2 zawierający wzór wykazu wykonanych usług:
Załącznik nr 2 - Word .DOCZałącznik nr 2 - .PDF
Załącznik nr 3 oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności:
Załącznik nr 3

WYCEŃ AGREGAT